*

Program primární prevence

Splňujeme kritéria preventivního programu dle MŠMT

www.prevence-info.cz 
 

Preventivní programy - projekt Zdraví dětem
(všeobecná primární prevence)

Programy Zdravé třídní klima I.,II., III. byl vytvořeny ve spolupráci se školním psychologem Mgr. Tomášem Tenklem.

 

Rizikové chování vs sociálně patologické jevy

Pojem sociálně patologické jevy je pojmem sociologickým a postihuje fatální jevy ve společnosti (alkoholismus, krádeže, poruchy příjmu potravy apod.), k nimž mimo jiné také musí směřovat opatření primární prevence. Ve školním prostředí pedagogové pracují s rizikovým chováním, které zahrnuje širší spektrum jevů a vůči němuž zaujímají účinná primárně preventivní opatření s cílem minimalizace projevů i rizik takového chování a případně je diagnostikují a následně přijímají efektivní opatření. Jedná se o práci s jedincem, nikoliv s fenoménem.

 

Způsoby propojení projektu Zdraví dětem se školními aktivitami v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. Projekt je určen pro mateřské, základní a střední školy.

Preventivní program – konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Program zahrnuje i spolupráci a využívání služeb organizací zabývajících se profesionálně ochranou před rizikovým chováním dětí a mládeže.

Preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

Poruchy příjmu potravy jsou závažná psychická onemocnění, jsou léčitelné, ale čím dříve člověk léčbu vyhledá, tím větší má na uzdravení šanci.

Poruchy příjmu potravy se nejčastěji objevují během dospívání, adolescence, ale můžou se rozvinout i v pozdějším věku nebo naopak v dětství. Tady bývá nejúčinnější formou ochrany dítěte primární prevence, která se uplatňuje ve školách a školních zařízeních.

Nedostatek informací, stud a strach ze stigmatizace brání ve vyhledání pomoci a výrazně snižuje šance na uzdravení, zvyšuje riziko chronického průběhu s opakovanou potřebou akutních ošetření. Vzdělání, prevence, včasná detekce a včasná intervence jsou pro minimalizaci škod působených poruchou příjmu potravy zásadní.

Kurzy Zdravé třídní klima si kladou za cíle nastartování či prohloubení pozitivní interakce mezi žáky v kolektivu a s třídním učitelem. Podporují soudržnost v kolektivu a efektivní komunikaci žáků s třídním učitelem.

 

Rozsah spolupráce

1. Metodické a koordinační činnosti
2. Informační činnosti
3. Poradenské činnosti
 

Odborné reference, kontaktní osoby

 

Informace o primární prevenci a její charakteristika

http://www.prevence-info.cz
http://www.nuv.cz
http://www.adiktologie.cz

 

Dokumenty primární prevence

Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.