*

TŘÍDNÍ KLIMÁČEK – ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA MŠ

Akreditace MŠMT  vzdělávací kurz ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA (mateřské školy)

Program trvá 2x2 vyučovací hodiny (jedna lektorka) a vyžaduje aktivní účast třídního učitele po celou dobu programu. Z důvodu efektivity programu je doporučena maximální účast žáků ve třídě a 15 minutové konzultace před a po konci programu.
TŘÍDY NELZE SLUČOVAT, VZDY MUSÍ BÝT ŽÁCI A JEJICH TŘÍDNÍ UČITEL!!!

Program byl vytvořen ve spolupraci se školním psychologem Mgr. Tomášem Tenklem.

To, co nazýváme Třídní klima je stále se měnící a vyvíjející soubor vnímání, prožívání, reagování subjektivních hodnocení a emocí spolutvůrců klimatu, což jsou žáci a pedagogové, především třídní učitel.

Náš program je zaměřený na zdravý vývoj třídního klimatu a utváření zdravých vztahu mezi žáky a třídním učitelem. Posilování emoční inteligence žáků a třídního učitele, rovněž podpora pozitivní interakce v třídním kolektivu. To jsou priority, které se staly stavebním kamenem našeho programu.

Zdravé třídní klima je nejefektivnější prevencí sociálně patologických jevů, které se mohou ve školním prostředí objevit. Ve Zdravém třídním klima se vytváří bezpečné prostředí pro žáky. Zdravé třídní klima má také velmi pozitivní vliv na edukaci.

 

Podmínky pro udržení vnitřní motivace – tři S a jedno Z

Smysluplnost*Spolupráce*Svobodná volba + Zpětná vazba

Smysluplnost:
 • Náš mozek je uzpůsoben tak, že pokud se má něčím vážně zabývat, potřebuje v tom vidět smysl (pro dítě je neurčitá odpověď, že se mu to jednou bude hodit, naprosto neuspokojivá)
 • Věci musí dávat smysl „tady a teď“, musí být využitelné v blízké době a v situacích skutečného života
 • Pokud v nějaké činnosti nevidíme smysl, nebo ho nedokážeme zprostředkovat, neměli bychom ji po dětech vyžadovat
Spolupráce:
 • U monotónní či nezáživné činnosti posiluje vnitřní motivaci možnost komunikace, práce ve dvojicích či ve skupinkách
Svobodná volba:
 • Mít možnost rozhodnout o tom, zda něco dělat, jakým způsobem, kdy nebo s kým
 • Informace o správnosti postupu nebo o výsledcích naší činnosti, o našem snažení a chování se významně podílejí na tom, zda budeme v činnosti nebo chování pokračovat

 

Program:
 • Je rozdělen na 2x2 bloky (4 vyučovací hodiny)
 • Konzultace před i po programu s třídním učitelem
 • Předem je konzultován program a participace třídního učitele při programu
 • Po je konzultován průběh programu, evaluace je garantována do týdne po konci programu
 • Program je vytvořen pod dohledem dětského psychologa, s ohledem na věkovou skupinu
 • Při vytváření programu jsou použity moderní metody práce s kolektivy
 • Program vždy vedou kvalifikovaní a proškolení lektoři
 • Konzultace s třídním učitelem

 

Hlavní cíle - záměry projektu dle RVP PV:
 • rozvoj sebeúcty, vědomí vlastní identity a zdravého sebepojetí /budujeme respektem k osobnosti dítěte
 • chápání skutečnosti, že přináležím k určitému společenstvím/třídě, herní skupině, v níž každý má svou roli /posilování vědomí sounáležitosti se skupinou / práce s dynamikou skupiny/třídy/
 • zařazení se mezi své vrstevníky, respektování jejich rozdílných vlastností, schopností a dovedností a zároveň uvědomění si své vlastní jedinečnosti /silných stránek, kterými mohu přispět při společné „práci“ skupiny/
 • uvědomění si toho, že každý je důležitý, něčím výjimečný a zajímavý, že je žádoucí, abychom vzájemně spolupracovali a „pomáhali si“, protože každý je „šikovný“ na něco jiného, a pokud spojíme síly dohromady dokážeme mnohem více než jednotlivě
 • rozvíjení schopnosti vzájemné domluvy a spolupráce
 • vnímání rozdílností mezi lidmi jako něčeho zcela přirozeného – prevence šikany

 

Očekávané výstupy - naplňované kompetence:
 • dítě poznává sebe samo a postupně si je vědomo svojí vlastní „hodnoty“
 • dítě dokáže vůči druhému projevit empatii, sociální citlivost a ohleduplnost
 • dítě vhodným způsobem reaguje na sociální kontakty druhých dětí, chápe, že každý je jiný – svým způsobem jedinečný a tuto skutečnost akceptuje
 • dítě respektuje potřeby jiného dítěte, chová se a jedná na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé, navazuje sociální kontakty se svými vrstevníky a respektuje jejich individuální odlišnosti
 • dítě se umí domluvit s druhým a spolupracovat na splnění společného „úkolu“
 • dítě akceptuje „jinakost“ druhých a vnímá ji jako něco, co je zcela přirozené, vnímá ji pozitivním způsobem, a to jako jedinečnost daného jednotlivce

 

KAŽDÝ – malý, velký, silný, tenký, s brýlemi… i JINÝ – má u nás svoji šanci, svoje místo, prostor pro svůj rozvoj v rámci svých možností, záruku bezpodmínečného přijetí, podpory i pohlazení.

KAŽDÝ z nás JE JEDINEČNÝ a svým chováním utváří “dynamiku skupiny” a má vliv na společnou hodnotu našich školkových dnů.


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.