*

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací program seznámí pedagogické pracovníky s problematikou výživy a jejím vlivem na naše zdraví. Další součástí programu je kurz s názvem Zdravé školní klima, který slouží k nastartování či prohloubení pozitivní interakce mezi žáky v kolektivu a s třídním učitelem.

Je rozdělen na praktickou a teoretickou část. Program obsahuje spoustu návodů a postupů pro zefektivnění výuky.

Pedagogové si budou v kurzu zvyšovat odborné znalosti v oblasti zdravého životního stylu a zaměří se na zatraktivnění tohoto tématu pro žáky.

Cílem vzdělávacího programu je naučit pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ jak motivovat žáky a studenty ke zlepšení životního stylu.

Důraz je kladen na zdravé potraviny, orientaci v obalech výrobků, pohyb, sport, pitný režim, poruchy příjmu potravy a mnoho dalších témat. Účastníci si udělají ucelenou představu o tom, jak je vyvážená výživa pro člověka důležitá. Zvyšuje se tím povědomí pedagogů o danném tématu.

 

STAŇ SE HRDINOU – sportuj s citem, jezdi s rozumem a pomáhej srdcem pro MŠ, ZŠ a SŠ

Unikátní program zaměřený na chování dětí v rizikových situacích, konkrétně na základy první pomoci při běžných úrazech (volnočasové aktivity, sport atd.). Nejedná se však o klasickou první pomoc, ale o ucelené postupy, jak se při jednotlivých krizových situacích zachovat. 

Program byl vytvořen, jako společný projekt pedagogů, metodiků primární prevence, dětských psychologů a lékařů, ve spolupráci se Zdravotní záchranou službou Jihočeského kraje.

Hlavní myšlenkou projektu Staň se hrdinou je předat dětem odpovídající informace tak, aby věděly, jak se zachovat v život ohrožujících situacích. Cílem je vychovat budoucí generaci dospělých, která v případě potřeby dokáže zachránit život.

Kurz Staň se hrdinou lze hradit ze šablon z varianty osobnostně sociálního rozvoje pedagogů. Kurz se zaměřuje na metodickou připravenost pedagogů v oblasti sportů a volnočasových aktivit, zvláště s přihlédnutím k prevenci úrazovosti a k základním postupům v záchraně zraněných dětí/žáků. Pedagogové se naučí nové metody, jak vést žáky k prevenci úrazovosti a jak převést poskytnutí první pomoci v různých životních situacích na žáky.

 

Akreditace – Využití prvků zážitkové pedagogiky při práci s třídním kolektivem v mateřských školách

Akreditace – Využití prvků zážitkové pedagogiky při práci s třídním kolektivem na prvním stupni základní školy

Akreditace – Využití prvků zážitkové pedagogiky při práci s třídním kolektivem na druhém stupni základní školy

Akreditace – Využití prvků zážitkové pedagogiky při práci s třídním kolektivem na střední škole

Programy jsou vytvořeny pomocí prvků zážitkové pedagogiky. Odlišnost prvků zážitkové pedagogiky spočívá ve zvolených aktivitách (jsou v popisu programu uvedeny), které jsou přizpůsobeny věkovým potřebám žáků, s nimiž cílová skupina pracuje. Výuka je přizpůsobená dané věkové skupině. Program obsahuje reflexe aktivit účastníků programu se školním psychologem Mgr. Tomášem Tenklem.

S prepubertálním a pubertálním rozvojem osobnosti dochází k výraznému posunu ve vývoji třídní skupiny. Sílí potřeba rovnocenného partnerství mezi vrstevníky, zachování pravidel, mezi tím vzrůstá požadavek respektování dospívající osoby ze strany dospělých i odpoutání se od nich.

Názory na to, co či kdo je zdrojem utváření klimatu ve třídě, jsou mezi odborníky odlišné. Někteří míní, že hlavním zdrojem jsou žáci – jejich jedinečná struktura, vlastnosti, chování, které jsou odlišné od jedné třídy k druhé. Toto rozpozná každý zkušený učitel a stává se často, že v dané třídě vyučuje rád, těší se na ni, kdežto v jiné třídě téže školy vyučuje nerad. Žáci v těchto třídách vytváří rozdílné třídní klima.

 

Mateřské a základní školy akreditace ZDRAVÍCI

Seminář Zdravíci se zaměřuje na mateřské školy a první stupeň základních škol. Naším cílem je motivovat děti k pohybu zábavnou formou. Výuka je přizpůsobená věku dětí. Obsah našeho semináře je sestaven tak, aby děti cvičily s radostí a pohyb braly jako přirozenou součást jejich života. Připravili jsme ukázkový seminář, ve kterém se děti stávají součástí pohádkového příběhu o Zdravíkovi s Jedlíkem. Tento příběh navazuje na naší pohádku určenou pro mateřské školy Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem. Dva kamarádi spolu strávili celé prázdniny na farmě u strýčka Toma. Tam poznali původ potravin, pilně pracovali, starali se o zvířátka a pomáhali strýčkovi. Během našeho semináře navazujeme na tento pohádkový příběh a zapojujeme děti do takových pohybových aktivit, které se dají provádět na farmě. Tento způsob cvičení je vhodné zařadit pro zatraktivnění běžných hodin do mateřských škol i pro první stupeň základních škol a družin.

Pedagogové si mohou tato cvičení různě obměňovat a mohou je aplikovat na své vlastní vymyšlené příběhy, nebo pohádky. Snahou je zatraktivnit výuku u žáků přes vyučujícího.

  

Mateřské a základní školy akreditace ZDRAVÍ DĚTEM I.

V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy týkající se výživy a zdravého životního stylu. Pro mateřské školy jsou určeny pohádky Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem, Jak jel Zdravík do ZOO, Zvířátka z kouzelného lesa, ve kterých probíráme původ potravin (mléko, maso, mouka, vejce), učíme děti rozlišovat ovoce a zeleninu a motivujeme děti zábavnou formou k pohybu. V navazující přednášce pro první stupeň základních škol se zabýváme složením potravin, základními živinami (sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny, minerály), pitným režimem, základními pravidly zdravého stravování a motivujeme k pohybu.

V praktické části se děti v mateřských školách naučí formou skládání puzzle sestavovat mléčné výrobky a zvířátka, která nám mléko dávají. Dozví se, jak přichystat ovocný salát (z maket), umístit správně zeleninu na záhonek, ovoce na strom a ryby do rybníka. V rámci pohybové aktivity zapojí svou fantazii a jako zvířátka umisťují makety ovoce a zeleniny na odpovídající pozice. Ostatní děti hádají, jaké zvířátko dítě předvádí. Během klidné části na konci hodiny provádíme Jacobsonovu progresivní relaxaci. Na prvním stupni se děti učí orientovat ve složení výrobků, vybírat si zdravé potraviny a snaží se rozpoznat zdravé složení od nezdravého.

 

Základní a střední školy akreditace ZDRAVÍ DĚTEM II.

V teoretické části budou podrobně vysvětleny základní pojmy týkající se výživy a zdravého životního stylu. V přednášce pro druhý stupeň základních škol se konkrétně zabýváme složením potravin, energetickou hodnotou potravin, poruchami příjmu potravy, riziky diet a hladovění a pokračujeme přednáškou na středních školách zaměřenou na doplňky stravy, antioxidanty, pitný režim, hygienu v kuchyni, mentální anorexii a bulimii, alternativní výživu a motivaci účastníků k pohybu.

V praktické části si účastníci vyzkouší vytvořit svůj jídelníček a přibližně vypočítat svůj energetický příjem a výdej. Na středních školách si ukazujeme, jak rozpoznáme chování spolužáka trpícího poruchou příjmu potravy, jak bychom se měli zachovat. Učíme se dodržovat základní hygienická pravidla v kuchyni.

 

Základní a střední školy ZDRAVÉ ŠKOLNÍ KLIMA I., II., III.

V teoretické části budou podrobně vysvětleny základní pojmy týkající se základních pojmů třídního a školního klimata. Musíme vědět čeho chceme při programu dosáhnout, celý program je prostředek k naplnění cílů. Dětem neříkáme cíle, cíle jsou jen jako nástroj učitele! S dětmi pracujeme za pomoci zážitkové pedagogiky, kdy díky správně zvolené aktivitě děti prožijí to, co potřebujeme k tomu abychom následně v reflexi se zkušeností pracovali. Hlavním cílem je nastartování či prohloubení pozitivní interakce mezi žáky v kolektivu a s třídním učitelem, dílčími cíli jsou podpora soudržnosti v kolektivu a podpora efektivní komunikace žáků s třídním učitelem.

V praktické části si účastníci vyzkouší absolvování zkušebního programu, kde si vyzkouší jednotlivé aktivity. Kurzy jsou vždy postaveny dle věkové kategorie žáků a jsou realizovány formou zážitkové pedagogiky se závěrečným vyhodnocením.

  

ZDRAVÍ DĚTEM I., II. – Hlavním vzdělávacím cílem je získání všech potřebných vědomostí, dovedností v oblasti výživy a jejich aplikace na učivo pro studenty odpovídajících škol.
 
ZDRAVÍCI – Hlavním vzdělávacím cílem je získání všech potřebných vědomostí, dovedností v oblasti pohybových aktivit jejich aplikace u dětí odpovídajících škol.
 
Forma kurzů

Kurz bude realizován formou denního studia – prezenční výuka a bude koncipován jako souvislé školení. Teoreticko-praktická výuka bude probíhat formou přednášek, prezentací a praktických cvičení.

 


Způsob vyhodnocení akce

Pro evidenci účastníků bude sloužit závazná přihláška na kurz, dále prezenční listiny z jednotlivých kurzů a fotodokumentace.

Vyhodnocení kurzu proběhne formou hodnotícího dotazníku a zpětné vazby. Odborný garant bude provádět hospitaci na kurzech a bude mít k dispozici hodnotící dotazníky od účastníků. Na základě těchto podkladů bude poskytovat odbornou supervizi lektorům kurzů.

Pro účastníky kurzu bude připraveno osvědčení o absolvování. Osvědčení obdrží pouze ti účastníci, kteří absolvují celý kurz.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

email: info@zkustozdrave.cz
tel.: +420 773 755 722 - koordinátorka projektu

 

Dokumenty akredice MŠMT

Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.